Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató az OkosMese honlapon, vagyis az okos mese.hu  internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap"), illetve a tevékenységével kapcsolatban megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.

 

  1. Adatkezelő megnevezése: Helyes Georgina

Székhely: 2225 Üllő, Vörösmarty utca 15.

Levelezési cím, panaszkezelés: 2225 Üllő, Vörösmarty utca 15.

E-mail: info@okosmese.hu

Telefonszám: +36-70/621-7574

Weboldal: okosmese.hu

 

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: ShopRenter.hu Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: +36 (1) 234-5011

E-mail cím: info@shoprenter.hu

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

Weboldal: www.shoprenter.hu

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Websupport Magyarország Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: +36 1 700 4140

E-mail cím: info@tarhelypark.hu

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22

Weboldal: tarhelypark.hu

 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. október 1. napjától hatályos.

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés jogalapja a Vevő (továbbiakban: Érintett vagy Vevő) önkéntes hozzájárulása, illetve GDPR 6. cikk. (1) bek. b. pont, melyet a Vevő a regisztráció és a megrendelés során, vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, nyilatkozat, marketing 

A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor – illetőleg a jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a jogszabály által meghatározott elévülési idő elteltével – visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Felhasználó valamennyi személyes adatát.

 

Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések 

Cookiek

Az Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. Az Adatkezelő honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap, a kezelt adatok köre: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Adatkezelés célja: A honlaplátogatási szokások vizsgálata, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.

Regisztráció

Kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, jelszava, címe, telefonszáma. Amennyiben rendelkezik törzsvásárlói kártyával úgy a törzsvásárlói kártya száma.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.

A rendelés feldolgozása

A kiválasztott termék megrendelését, azaz a vásárló és az Adatkezelő közötti szerződés létrejöttét megelőzően a vásárló megadja a megrendelt termék szállításához, valamint a számlázáshoz szükséges releváns adatokat.

Amennyiben a vásárló rendelkezik törzsvásárlói kártyával, úgy a kártyaszámát megadva tudja érvényesíteni a kedvezményeket.

A kezelt adatok köre: A címzett neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási (kézbesítési) és számlázási adatok, megjegyzés rovatban feltüntetett esetleges üzenet, esetlegesen törzsvásárlói kártya száma, a vásárlás dátuma, a megrendelt termék megnevezése, mennyisége, vételára, a vételár banki utalás útján történő teljesítése esetén a fizető bankszámlaszáma, fizetési azonosító, közlemény, megrendelés száma.

Az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli tv.) 169. § (2) bekezdésére figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az Adatkezelő és az érintett közt létrejövő szerződésre figyelemmel, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Azon személyes adatokat, melyeknek kezelése az érintett hozzájárulása alapján valósul meg, az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg az Adatkezelő, míg a Számviteli tv. 169.§ (2) bekezdésével összefüggésben kezelt személyes adatokat 8 évig köteles megőrizni az Adatkezelő, így az Adatkezelő 8+1 év elteltével törli azokat. 

 

  • Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelése - Név, cím, e-mail cím, telefonszám-

 a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik, a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

A címzett megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az címzett székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Az címzett telefonszáma: +36-1/767-8200

Az címzett e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az címzett weboldala:posta.hu

 

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

  • Az online fizetéssel kapcsolatos adatok kezelése- [név, e-mail, ország, megye, város, irányítószám, cím] átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

vásárló a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgy.tv.) alapján jogosult szóban, elektronikus eszközzel vagy írásban panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz. Az elektronikus panaszokat az info@okosmese.hu e-mail címre tudja megküldeni, valamint a székhelyére megküldött levélben, írásban. Az Adatkezelőhöz beérkezett panaszokat az Adatkezelő az Fgytv.-ben előírtak szerint kezeli, és a megadott határidőn belül tájékoztatja a fogyasztót a panasz kivizsgálásának eredményéről.

Kezelt adatok: Vásárló neve, telefonszáma, email címe, a panasz tartalma.

 

Hírlevéllel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat hírlevelek kiküldése érdekében, vagy remarketing tevékenység cookie-k segítségével, vagy kuponrendszerek kialakítása, vagy kedvezmények igényelhetősége miatt történik.

Adatkezelő az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon, a hírlevélben található „Leiratkozás" linken keresztül.

Az Adatkezelő a Facebook számára átadja a direkt marketing tevékenységhez hozzájáruló személyek e-mail címeit, így e tekintetben a facebook az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősül. Az e-mail címek átadásának célja a célzott hirdetések küldése a facebook által.

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Az érintett kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését, valamint az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Jazini Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy

jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36(1)391-1400 Fax: +36(1)391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján 2021. október 16-tól érvényes.

Az oldal tetejére